Ruchira Class 7 Sanskrit - NCERT Solution and CBSE Guide

 

Class VII Sanskrit, RUCHIRA

NCERT Solutions - CBSE Guide - NCERT Answer - CBSE Notes

Sanskrit Textbook Chapters
NCERT Solutions
CBSE Guide

1 सुभाषितानि 

Read 

2 दुर्बुद्धिः विनश्यति 

 

3 स्वावलम्बनम् 

 

4 हास्यबालकविसम्मेलनम् (अव्ययप्रयोगः)   

 

5 पण्डिता रमाबाई 

 

6 सदाचारः 

 

7 सङ्कल्पः सिद्धिदायकः (धातुप्रयोगः)

 

8 त्रिवर्णः ध्वजः 


9 विमानयानं रचयाम 

 

10 विश्वबन्धुत्वम् 

 

11 समवायो हि दुर्जयः 

 

12 कल्पलतेव विध्या  

 

13 अमृतं संस्कृतम् 

 

14 अनारिकायाः जिज्ञासा 

 

15 लालनगीतम्  No comments:
Write comments

Google+